queenbee

Vietnam

112 Terms    0 Ordlistor    0 Followers    21741 Viewers

queenbee

Vietnam

112 Terms    0 Ordlistor    0 Followers    21741 Viewers

queenbee's Terms

kiểm tra đặc biệt

Construction; Seismic safety

Là công việc giám sát của Thanh tra đặc biệt để xác định sự tuân thủ theo các hồ sơ xây dựng được duyệt và các Quy định này.

nguồn năng lượng nhiệt độ cao

Construction; Seismic safety

Là chất lỏng, khí, hoặc hơi có nhiệt độ vượt quá 220 độ F (378 K).

nội dung độc hại

Construction; Seismic safety

Là vật liệu có hàm lượng độc hại cao hoặc có khả năng gây nổ và có đủ lượng để tạo ra mối đe dọa đáng kể đến cuộc sống an toàn cho công chúng nói chung nếu xảy ra trường hợp phát ...

Followers(0) View all

queenbee doesn't have any followers yet.

Following(0) View all

queenbee is not following any users.